Web Site
Iranology Foundation
صفحه قبل
 
واسيلي ايوانوويچ آبايف
گرجستان
  
  پروفسور واسيلي ايوانوويچ آبايف در سال 1900،در اُستي جنوبي واقع درگرجستان شوروي به‌دنيا آمد.در سال 1922 وارد دانشگاه پتروگراد شد و در بخش قوم‌شناسي و زبان‌شناسي ايراني دانشكده علوم اجتماعي به‌تحصيل پرداخت و در سال 1925 از اين دانشگاه فارغ التحصيل گرديد.در 1935 نامزد (دكتر) علوم زبان‌شناسي شد و در سال 1962 دكتري زبان‌شناسي گرفت. از 1918 تا 1921 آموزگار مدارس ابتدايي زادگاهش، دهكده كبي بود و در 1925 استاديار دانشكده زبان‌هاي ايراني دانشگاه پتروگراد گرديد.از سال 1928 در دانشكده زبان و افكار(دانشكده زبان‌شناسي كنوني) وابسته به آكادمي علوم شوروي، به‌كار مشغول شد. از 1935 تا 1940 رئيس دانشكده زبان‌شناسي و از 1942 تا 1944 رئيس كرسي دانشسراهاي عالي اُستي شمالي و جنوبي بود. در 1948 پس از بازگشت به لنينگراد كارش را در دانشكده زبان و افكار ادامه داد و 1951 در دانشكده زبان‌شناسي آكادمي علوم شوروي در مسكو مشغول به كار شد و در 1969 به درجه استادي رسيد. وي متخصص زبان‌هاي ايراني باستان در انستيتوي زبان‌شناسي آكادمي علوم شوروي بوده و تحقيقاتش نيز در زمينه زبان‌شناسي تطبيقي- عمومي و همچنين زبان‌هاي سكايي، آلاني و تأثير آنها بر زبان‌هاي اسلاوي بوده است. در سال 1957 رجل شايسته آكادمي علوم جمهوري اُستي شمالي شد.1958 در چهاردهمين كنگره شرق‌شناسان آلمان در گاله و 1960 در بيست و پنجمين كنگره بين‌المللي شرق‌شناسان در مسكو شركت كرد. در سال 1966 به خاطر تهيه و تدوين تاريخ زبان آسي و خدماتش به آن زبان به دريافت جايزه دولتي نائل آمد و از همان سال عضو افتخاري انجمن سلطنتي آسياي انگلستان و ايرلند گرديد. وي حدود 200 اثر تأليف كرده است. كتاب‌هايي درباره آبايف نوشته شده است كه از آن جمله مي‌توان به « آبايف به عنوان بزرگترين پژوهشگر زبان آسي»، آبايف بزرگترين ايران‌شناس و آسي‌شناس و آثار دانشمند روسي پيرامون زبان‌شناسي ايراني اشاره كرد. آثار : - ديدگاه جديد درباره آسي‌شناسي - درباره تكيه در زبان آسي - برخي از همگال‌هاي آسي - يافثي - الگوزها (ترجمه) - چهار گروه از همخوان‌هاي چاكنايي (حلقي) در زبان آسي - دو كلمه درباره اصطلاحات - سرزمين‌شناسي نزد اقوام كوهستان‌نشين - شعر موزون يا عروضي - بررسي گويش‌شناسي زبان آسي جنوبي - فرهنگ آسي- روسي- آلماني، اثر ميلر ( تصحيح و تكميل) - درباره گويش كساني زبان آسي - اصطلاحات قومي آسي allon و iron - پيشوند sae در زبان آسي - نسخه خطي آسي مربوط به آغاز سده نوزدهم (به زبان آسي) - فعاليت علمي در اُستي جنوبي - گزارش سفر به تنگه آلاگير - روايات دارادزانو در نزد آس‌ها، مقدمه‌اي بر كتاب امران، حماسه آسي - درباره ويژگي‌هاي زبان آسي معاصر - عناصر مشترك در زبان آس‌ها، بلغارها و قره‌چايها - درباره قاعده آواشناسي - واژه maenaew (گندم) در زبان آسي - داستان‌هاي بلوچي، اثر زاروبين (نقد) - زبان به‌عنوان ايدئولوژي و تكنيك - سخني درباره فرهنگ باستاني اينگوش‌ها، اثر گنكو (نقد، با همكاري) - فرهنگ آسي - روسي- آلماني، اثر ميلر (نقد) - آلان‌ها و آس‌ها - شكوفايي شعر عاميانه آسي، اثر مونكاكسي (نقد) - درباره زبان آس‌هاي جنوبي - زبان آسي درباره اسم‌هاي خاص حماسه نرت - دستور كار و برنامه هيئت اعزامي زبان‌شناسان آسي - صد و سي سال حيات يك زبان - كتيبه‌هاي ايران باستان - يكبار ديگر درباره زبان به‌عنوان ايدئولوژي و تكنيك - فولكلور ( به زبان آسي) - درباره نتايج سفر هيئت اعزامي زبان‌شناسان آسي - پروفسور مار و آسي‌شناسي - تجربه بررسي مقايسه‌اي تحليل روايت‌هاي پيدايش نرت‌ها و روميان - نمونه‌هايي از حماسه آسي. تبصره : آهنگ گفتار آسي - تفسيرهايي بر مجموعه آثار ختاگورف - كوستاختاگورف - پژوهش‌هايي درباره گويش‌شناسي زبان‌هاي كوه‌نشينان - زبان آسي - مجموعه آثار ختاگورف (پيشگفتار) - مجموعه آثار كوستا ختاگورف (ويرايش) - دوره متون ايراني،(تصحيح) - واژه fyccag (اولين) در زبان آسي - درباره مفعول بيواسطه در زبان آسي - دستورالعمل گردآوري فرهنگ جامع زبان آسي و راهنماي آن - حماسه نرت‌ها ( به زبان آسي) - كتيبه زلن چوك به آسي باستان - كتيبه خشايارشا ضد ديوها - عناصر ايراني كهن در زبان آسي - زبان‌هاي ايراني - كتيبه داريوش درباره بناي كاخ شوش - حماسه نرتي - مقدمه‌اي بر مجموعه زبان‌هاي ايراني - سرپرستي كار تهيه متن جامع حماسه نرت - درك ايدئوسمانتيك - ميلر- آسي‌شناسي (به مناسبت صدمين سالگرد تولدش) - سي سال حاكميت شوروي و پيشرفت علوم در اُستي جنوبي - اصطلاحات فرهنگي آلاني در زبان‌هاي قفقازي - داستان‌هاي بلوچي، اثر زاروبين (تصحيح) - عناصر زبان يهودي باستان در زبان آسي - جنبه‌هاي تاريخي در حماسه‌هاي نرتي - تاريخ صرف در زبان آسي - منگرل‌گرايي در زبان فارسي - شرحي درباره تفاوت ميان گويش‌هاي ايروني و ديگوري - درباره برخي از پسوندهاي واژه‌ساز با كاربرد محدود - زبان و فولكلور آسي - درباره روابط عناصر ايراني و قفقازي در زبان آسي - درباره فعل‌هاي تقسيم‌ناپذير معلوم و مجهول - سفر به ناحيه علياي كوبان، باكسان و تركه - سفر به ابخاز - سفر به سوانتي - هم‌آوايي كامل اقتباس كرده‌هاي صومعه كارتولي - پيدايش و سابقه فرهنگي آس‌ها بر اساس داده‌هاي زباني - پيدايش واژه فارسي دارو - پيدايش واژه xumaetaegi (ساده) در زبان آسي - زبان سكايي - همخوان‌هاي چاكنايي انسدادي در زبان آسي - اكتشاف‌هاي ديررس - معني و پيدايش واژه aeluton - معني و پيدايش واژه rong - شرح دستوري زبان آسي، پيوست فرهنگ روسي- آسي - زبان‌هاي ايراني (ويرايش) - فرهنگ روسي- آسي - تاريخ زبان و تاريخ قوم - درباره اصول فرهنگ ريشه‌شناسي - زبان آسي، زبان ساكي، زبان سكايي، زبان سغدي، خط سغدي، زبان تخاري - مطالعاتي درباره قبايل ايراني در جنوب روسيه، اثر هارماتا (نقد) - بار ديگر درباره اكتشاف‌هاي ديررس - يادداشت‌هاي ريشه‌شناسي - واژه فارسي Kan به‌معني كندن و ريختن - واژه‌هاي تصويري در زبان آسي - درباره زيرساخت زباني - درباره برخي از عناصر آسي در زبان گرجي - درباره اصول بررسي‌هاي ريشه‌شناسي - واژه faestinon (شفادهندگي) در زبان آسي - واژه Waejug(غول) در زبان آسي - همگال‌ها در زبان آسي - شيوه زندگي سكاها و اصلاحات زرتشت - حماسه نرت (تصحيح) - طبايع، حماسه قوم آسي (با همكاري) - شيوه ارائه واژه هاي متشابه در فرهنگ - مسائل حماسه نرت (به زبان آسي) - موقعيت و مسائل فراگيري زبان آسي - تاريخ هند، اثر دياكونوف ( نقد، با همكاري) - فرهنگ ريشه‌شناسي- تاريخي زبان آسي - پيرامون تاريخ واژه‌ها - واژه grivenka روسي، grivanka فارسي - روابط سرمت- بسفر در بازتاب داستان‌هاي نرتي - مقاله‌اي درباره دستور زبان آسي - همگال‌هاي واژگاني آسي- ويناخي - زبان‌شناسي تطبيقي - تاريخي زبان ايراني در روسيه و اتحاد شوروي - اصطلاح سياسي آسياي مركزي afshin - آلاني سده‌هاي ميانه، اثر وانيف (ويرايش) - زيرساخت آلاني در زبان بالكار- قره‌چاي - كوستا براي قوم آسي چه ارزشي دارد - مذهب آلان‌ها پيش از مسيحيت - تحقيقاتي درباره زبان آسي، اثر بنونيست (نقد) - كوستا و فرهنگ آسي - كوستا- شاعر ملي آس‌ها، ( به زبان آسي) - گرايش تاريخي در زبان‌شناسي توصيفي - درباره ترجمه جديد حماسه آسي نرت - واژه آسي idawg/ dawaeg - آثار خلاقه قوم آسي ( به زبان آسي، ويرايش) - زبان‌ آس‌ها، اثر ميلر (ترجمه و ويرايش همراه با پيشگفتار، حواشي و توضيحات) - خويشاوندي سكايي - اروپايي - تاريخ پژوهش زبان آسي در روسيه و اتحاد شوروي - ستايش بغان هفتگانه نزد سكاها ( با همكاري) - زبان‌شناسي تطبيقي- تاريخي زبان ايراني در دانش ميهني (منظور شوروي است) - گزيده‌هايي از تاريخ شرق باستان، ايران - اسب تروا - درباره نام‌هاي ايراني فولاد - شرحي بر گويش‌شناسي تاجيكي، اثر راستور گويوا (ويرايش) - درباره عناصر تركي در زبان آسي - پنجمين ستون كتيبه بيستون و سنگ نبشته خشايارشا ضد ديوها - درباره گويش‌هاي زبان آسي - درباره نام‌هاي خاص در فارسي باستان - ترانه‌هاي سنتي حماسي آسي - دستگاه فعل در زبان تاجيكي، اثر راستور گويوا و كريمووا (ويرايش) - ميلر و زبان‌شناسي تاريخي زبان آسي - عناصر آديگي در زبان آسي، اثر بالكارف (پيشگفتار و تصحيح) - آثار آديگي، اثر كافويف (نقد، با همكاري) - گرايش‌هاي رايج در زبان‌شناسي (نقد) - پيرامون رابطه‌هاي واژگاني آلاني- مجاري - ريشه‌شناسي نام‌هاي كورش، كمبوجيه، چيش‌پيش در پارسي باستان - شرحي پيرامون زبان آسي، اثر بنونيست (ترجمه و پيشگفتار) - طرح دستوري در ادبيات نوين آسي (با همكاري) - درباره خويشاوندي زبان‌هاي سكايي - اروپايي - درباره تاريخ واژه‌ها - درباره مباني فولكلوري منظومه شوتا روستاولي زير عنوان پهلوان پلنگينه‌پوش - قوم‌شناسي آس‌ها برپايه داده‌هاي زباني - ريشه خزر در زبان‌هاي قفقازي - حماسه نرت - اصطلاح اجتماعي aeldar در زبان آسي درباره مسائل پيدايش فئوداليزم - واژه faetku (سيب) در زبان آسي - درباره عنصرهاي ايراني در زبان روسي - شرحي درباره رابطه متقابل زبان‌هاي ايراني و گرجي، اثر آندرونيكا شويلي (نقد) - درباره پيشرفت زبان‌هاي ادبي اقوام ايرني در اتحاد جماهير شوروي - زبان‌هاي پاميري، اثر پالخالينا (ويرايش) - اسم مكان فارسي خوانسار - عنوان‌ها و نام‌هاي خاص در زبان ايراني كهن، اثر بنونيست (نقد) - نام ‌ماه‌ها در زبان آسي - چند مورد تبديل در هند و اروپايي - يادداشت‌هايي درباره تاريخ باستان و پيامدهاي آن - واژه olufta (آلفته) تاجيكي - گونه‌شناسي زبان‌هاي ارمني و آسي در ارتباط با زيرساخت زبان قفقازي - نام‌شناسي ايراني - درباره خاستگاه اقوام هند و ايراني و قديمي‌ترين مهاجرت آنها - ساختار صرفي واژه در زبان‌هاي باستاني هند و ايراني، اثر گرتس برگ (نقد) - درباره مناسبت‌هاي قومي در اصطلاحات طايفه‌اي نزد آس‌ها - مسائل رده‌بندي زبان‌هاي اصلي ملل قفقاز، (با همكاري) - بيان نوع fripon de valet در زبان آسي - چند همگال معناشناسي آسي - گرجي - افسانه و تاريخ در گاهان زرتشتي - شرحي درباره تاريخ پژوهش زبان آسي، اثر عيسي‌يف (پيشگفتار) - تتبعي در باب تاريخ واژه‌ها - زرتشت و سكاها - سكاها و آس‌ها - ديومزيل، پژوهشگر در زمينه حماسه و اسطوره‌شناسي آسي - اهميت مناسبات منطقه‌اي در تاريخ زبان - حماسه آسي نرت - مباني زبان‌شناسي ايراني، زبان‌هاي ايراني باستان (با همكاري)