Web Site
Iranology Foundation
صفحه قبل
 
آنري رنه دو آلماني
فرانسه
  
  آنري رنه دو آلماني، از اهالي فرانسه كه علاقه خاصي به جمع آوري آثار و اشياي قديم مشرق زمين خصوصاً ايران داشت و به منظور جمع آوري آثار تازه اي براي مجموعه خود چند بار به شرق سفر كرد. در 1898 به تركستان رفت و پس از سياحت سمرقند، بخارا، خيوه و عشق آباد، به فرانسه مراجعت كرد. در 1899 مجددا به عشق آباد رفت و به همراه يكي از فرانسويان موسوم به سزاري كه كارمند گمرك ايران بود عازم خراسان شد و در شهرهاي مشهد، نيشابور، سبزوار و قوچان به سياحت پرداخت. با اجازه والي خراسان كاوشهايي در خرابه هاي يك شهر قديمي نزديك قوچان به عمل آورد. در 1907 مقارن سلطنت محمد علي شاه از طرف وزارت فرهنگ فرانسه مامور مطالعه و بررسي در آثار و ابنيه باستاني ايران گرديد. از طريق تركستان و عشق آباد عازم ايران شد.